Image Alt

หลักในการดำเนินการ

หลักในการดำเนินการ

  1. เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายราย เพื่อดำเนินการให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
  2. ส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินที่ดี ด้วยการอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้
  3. ลูกหนี้สมัครใจเข้าโครงการ
  4. ลูกหนี้ไม่ก่อหนี้ใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด
  5. อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระเอื้อต่อการแก้ไขหนี้