Image Alt

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  2. รายงานเครดิตบูโร (ครบทุกหน้า)
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  5. เอกสารแสดงรายได้ (แยกตามกรณี)
  • กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน
  • กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)
 • ขั้นตอนที่ 4 : ส่งเอกสารมาที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 (จัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยเท่านั้น เพื่อสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร)

หมายเหตุ : สามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

   1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี
   2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
   3. เป็นหนี้เสีย (NPL) ค้างชำระมากกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันต้องมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121-150 วันขึ้นไป)
   4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
   5. ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย

สถาบันการเงินที่เข้าร่วม