นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. วัตถุประสงค์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่า SAM เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการโดยท่านรับทราบและตกลงว่า SAM อาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ยังบังคับใช้กับการใช้บริการทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ตลอดจนแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ SAM ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ SAM จะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต
 
 1. การเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับ SAM หรือทีมงานของ SAM ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารกับ SAM ซึ่งอาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ

 1. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
SAM จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการของ SAM ตามวัตถุประสงค์ของท่าน และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านในการที่จะได้รับข้อเสนอบริการต่าง ๆ จาก SAM  
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
SAM อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกอบธุรกิจและให้บริการ เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้ว่าจ้าง หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 
 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคค

SAM ใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย อีกทั้ง SAM ได้จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามแม้ว่า SAM จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านก็ยังคงต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตัวท่านเองให้มีความปลอดภัยด้วย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ดังนั้น SAM จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี  

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • 6.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม โดย บสส. ต้องดำเนินการตามคำขอ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
  • 6.2 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่กฎหมายกำหนด
  • 6.3 สิทธิขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง เมื่อ บสส. สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ
  • 6.4 สิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนออกจากระบบ หรือขอให้ทำลาย หรือการระงับใช้ หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่ บสส. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
  • 6.5 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • 6.6 สิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือไม่อนุญาตให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
  • 6.7 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย
  • 6.8 สิทธิยกเลิกรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก SAM
 1. ติดต่อ SAM
หากผู้ขอใช้บริการมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงคำขอใด ๆ ที่จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดแจ้งความประสงค์ ทางอีเมล ตามที่อยู่ หรือทางโทรศัพท์ รายละเอียด ดังนี้
 1. การบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดโดยทันที  

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น