นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. วัตถุประสงค์
     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่า SAM เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ โดยท่านรับทราบและตกลงว่า SAM อาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ
 
     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ยังบังคับใช้กับการใช้บริการทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ตลอดจนแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ SAM ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ SAM จะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต 

 1. ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 1. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 2. 4.1 เพื่อให้ท่านได้ ทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการของ SAM ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน และเพื่อการอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย
  • 4.1.1 เพื่อให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการของ SAM ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับ SAM หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนทำธุรกรรม และ/หรือบริการของ SAM (Contractual Basis)

   • (1) การพิจารณาอนุมัติ การทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การทำประกันภัยทรัพย์หลักประกัน การซื้อทรัพย์ NPA เป็นต้น
   • (2) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูลธุรกรรมเพื่อคำนวณดอกเบี้ย การติดต่อ การแจ้ง การมอบงานให้แก่บุคคลอื่นที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การแจ้งเตือนชำระหนี้ การติดตามทวงถามหนี้ เป็นต้น

  • 4.1.2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ (Legal Obligation) เช่น

   • (1) การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือศาล เป็นต้น
   • (2) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย และกฎหมายอื่นๆ ที่ SAM จำเป็นต้องปฏิบัติตาม รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

  • 4.1.3 เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ SAM หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest) เช่น การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) การบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจการแจ้งเตือนหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กับ SAM ซึ่งเป็นประโยชน์กับท่าน เป็นต้น

       ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ SAM อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาและท่านอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาสและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านหรือ SAM ต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

  4.2 เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการ ตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้ (Consent) เช่น
  • 4.2.1 เพื่อให้ท่านได้ทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน

  • 4.2.2 เพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2. SAM จะเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีดังต่อไปนี้ 

  • 5.1 เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ SAM ได้รับความยินยอมจากท่าน กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม
  • 5.2 เปิดเผยข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน
  • 5.3 เปิดเผยให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร เป็นต้น
  • 5.4 เปิดเผยให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูล เพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล สำนักงานบังคับคดี กรมที่ดิน สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง เป็นต้น
  • 5.5 เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ SAM มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัทผู้ดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น
  • 5.6 เปิดเผยให้แก่ผู้ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวกับบริการด้านการตรวจสอบ กฎหมาย ประเมินราคา การบัญชี และภาษีอากร เป็นต้น
 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • 6.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับ SAM เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน เช่น ท่านยังมีการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการจาก SAM หรือยังมีภาระหนี้/ภาระผูกพันอยู่กับ SAM เป็นต้น
  • 6.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม โดย บสส. ต้องดำเนินการตามคำขอ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารประกอบการดำเนินการตามคำขอครบถ้วนแล้ว
  • 6.3 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • 6.4 สิทธิขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง เมื่อ SAM สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ
  • 6.5 สิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนออกจากระบบ หรือขอให้ทำลาย หรือการระงับใช้ หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่ SAM ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
  • 6.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
  • 6.7 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่กฎหมายกำหนด
  • 6.8 สิทธิร้องเรียน ไปยังหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีที่ SAM หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของ SAM หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2.         กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิประการใดตามข้อ 6.1 ถึง 6.7 ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถทำคำขอผ่านช่องทางตามที่ SAM กำหนด เมื่อ SAM ได้รับคำขอจากท่านแล้ว จะพิจารณาคำขอของท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
          ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการบางอย่างจาก SAM ในระหว่างที่พิจารณาหรือดำเนินการตามคำขอของท่านได้
 1. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

     SAM มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Policy) เป็นต้น และ SAM ได้มีการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  


     นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของ SAM ก็มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามข้อตกลงรักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับ SAM  

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     SAM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านยังมีความสัมพันธ์กับ SAM โดยเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับ SAM แล้ว SAM จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้แจ้งแก่ท่าน หรือตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ SAM จำเป็นต้องถือปฎิบัติ  

 1. ติดต่อ SAM
หากผู้ขอใช้บริการมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงคำขอใด ๆ ที่จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดแจ้งความประสงค์ ทางอีเมล ตามที่อยู่ หรือทางโทรศัพท์ รายละเอียด ดังนี้
 1. การบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดโดยทันที  

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น