Image Alt

fb

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  2. รายงานเครดิตบูโร (ครบทุกหน้า)
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  6. เอกสารแสดงรายได้ (แยกตามกรณี)
  • กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน
  • กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)
 • ขั้นตอนที่ 4 : ส่งเอกสารมาที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 (แนะนำส่งผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร)

หมายเหตุ : สามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking / สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้ ดิ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี
 2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 3. เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อน 1 ก.พ. 66*
 4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 66 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป

สถาบันการเงินที่เข้าร่วม