Image Alt

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้

สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้

เลขที่ 234/3
อาคารโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4
ห้องหมายเลขที่ C401B-C401C ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตู้ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905
E-mail : debtclinic_customer@sam.or.th
Call Center : 1443

คลิกเพื่อดูที่ตั้งสำนักงาน