Image Alt

ที่ตั้งสาขา

ที่ตั้งสาขาของ บสส.

สาขาเชียงใหม่

เลขที่ 109/4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7
เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053-217-318, 053-217-398
โทรสาร : 053-217-308

สาขาพิษณุโลก

เลขที่ 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055-259-043
โทรสาร : 055-259-048

สาขาขอนแก่น

เลขที่ 3/6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-271-506-7
โทรสาร : 043-271-505

สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 213/17 หมู่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077-910-180-3
โทรสาร : 077-910-075