ข้อเสนอแนะ

” SAM ยินดีรับข้อเสนอแนะจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ
และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถาม/เสนอแนะการให้บริการ
และการดำเนินงานของ SAM ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ “

สอบถาม/ข้อเสนอแนะด้วยตนเอง

โครงการคลินิกแก้หนี้
เลขที่ 234/3
อาคารโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ อเวนิว รัชโยธินชั้น 4
ห้องหมายเลขที่ C401B-C401C ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สอบถาม/ข้อเสนอแนะออนไลน์

ฟอร์มติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ กรุณาส่งข้อมูลที่ด้านล่าง โดยเราจะตอบกลับอย่างเร็วที่สุด

    นายนางนางสาว

    แนบไฟล์

    *หมายเหตุ

    SAM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์มข้างต้นไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ หรือความจำเป็นในการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ทั้งนี้ SAM จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ SAM อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการให้บริการและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ SAM เท่านั้น