Image Alt

ช่องทางการส่งเอกสาร

ช่องทางการส่งเอกสาร

ตู้ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905

E-mail : 1443cus@sam.or.th

หมายเหตุ : แนะนำส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อทางโครงการฯสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร