ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  2. รายงานเครดิตบูโร (ครบทุกหน้า)
   -รายงานเครดิตบูโรมีความสำคัญต่อการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถดูวิธีขอรายงานเครดิตบูโรได้ที่ www.ncb.co.th ทั้งนี้ อายุของเอกสารต้องไม่เกิน 1 เดือน ณ วันสมัคร
   -แนะนำให้ขอเอกสารในรูปแบบ pdf เพื่อสะดวกในการแนบไฟล์
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  5. เอกสารแสดงรายได้ (แยกตามกรณี)
  • กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน
  • กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)
 • ขั้นตอนที่ 4 : ส่งเอกสารมาที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 (จัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยเท่านั้น เพื่อสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร)

หมายเหตุ : สามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking / สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้ ดิ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี
 2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 3. เป็นหนี้ค้างชำระ (NPL) มากกว่า 120 วัน
 4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
 5. ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย

*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบัน ต้องมีสถานะค้างชำระ 121-150 วันขึ้นไปไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรใหญ่ และตัวอักษรเล็ก (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น) และมีตัวเลขหรือสัญลักษณ์อย่างน้อย 1 ตัว *