Debtclinic by SAM

สมัครเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

ประกาศ

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ (ใช้แบบในการสมัครออนไลน์)

  1. สำเนาบัตรประชาชน ตัวอย่าง
  2. รายงานเครดิตบูโร ตัวอย่าง (ต้องแนบเอกสารให้ครบทุกหน้า)
  3. เอกสารแสดงรายได้ (แยกตามกรณี)
    • กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน
    • กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)
  4. เอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) ตัวอย่าง

สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์