Widget Image
About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, movet iisque luptatum per ut. Duo te sonet accusata sadipscing, mollis dissentiet an eam, te qui brute apis.
Contact Us
INFO@AUTOSERVICES.COM
1-779-333-67992
ROTTERDAM, NE/33E

ข่าวสารและกิจกรรม

นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง* สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการแก้ปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบ ช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตและมีความตั้งใจจริง ให้มีโอกาสปลดภาระหนี้ที่มีกับเจ้าหนี้หลายรายให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควบคู่กับการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินที่ดี โดยมอบหมายให้บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่แทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา

เพื่อให้โครงการสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งประกอบด้วย สมาคมธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของโครงการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการ บสส. เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาโครงการได้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 594 ราย ภาระหนี้รวม 129.65 ล้านบาท และในสิ้นเดือนเมษายนนี้ จะมีลูกหนี้ที่ผ่อนชำระเสร็จสิ้นเป็นรายแรก นอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้แล้ว บสส. ได้จัดอบรมความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย ช่วยให้ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งบรรยายให้แก่พนักงานขององค์กรต่าง ๆ เพื่อเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนในสังคม ลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ และธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ได้ร่วมมือกันและเสียสละผลประโยชน์ของธนาคารโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งนายทีบอร์ พานติ กรรมการสมาคมธนาคารนานาชาติ ได้กล่าวย้ำถึง ความรับผิดชอบสำคัญของสถาบันการเงินที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบ และความร่วมมือในกันภายในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 จึงได้พิจารณาขยายกลุ่มลูกหนี้ให้ครอบคลุมบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่ประจำ รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อให้สอดรับกับรูปแบบรายได้ของลูกหนี้ที่หลากหลาย ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเข้าโครงการได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จะขยายขอบเขตเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 ทั้งกลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี และกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษา จากเดิมเมื่อเริ่มต้นโครงการ (นำร่อง) ที่กำหนดเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำ ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ถูกดำเนินคดี เพื่อให้โครงการสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น คาดว่าจะมีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 ราย ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) โทรศัพท์ 0-2610-2266 หรือสมัครที่เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

SAM แจ้งผลการดำเนินงานปี 60 เกินเป้าหมายทุกด้าน ทั้งตัวเลขเงินสดรับ กำไรสุทธิ เงินนำส่งกองทุนฯ มั่นใจกลยุทธ์ใหม่ปี 61 ส่ง SAM บรรลุเป้าหมายมืออาชีพด้านบริหาร NPLs นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยตัวเลขผลการดำเนินงานในภาพรวมของปี 2560 ว่า SAM มียอดเงินสดรับและกำไรสุทธิจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2560 SAM สามารถนำส่งเงินให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) หรือ FIDF ได้รวม 7,960 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กองทุนฯ กำหนดด้วยเช่นกัน และหากนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2543 จนถึงปัจจุบัน SAM ได้นำส่งเงินที่ได้จากการบริหารสินทรัพย์ให้กับกองทุนฯ ไปแล้ว...

คลินิกแก้หนี้ปรับเกณฑ์ ขยายฐานช่วยเหลือรายย่อยทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าร่วมโครงการได้ เริ่ม 1 มกราคม 2561 นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิดตัวคลินิกแก้หนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560   ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีประชาชนติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการผ่าน Call Center เว็บไซต์ และสาขาของ SAM รวมทั้งสิ้นกว่า 55,400 ราย  จากการสัมภาษณ์ลูกหนี้ เราพบว่าลูกหนี้ให้ความสนใจโครงการคลินิกแก้หนี้ เพราะโครงการนี้เป็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ลูกหนี้แต่ละคนมีต่อธนาคารหลายแห่งได้ในคราวเดียวกัน  ผ่อนสูงสุดได้ถึง 10 ปี และคิดอัตราดอกเบี้ยอัตราต่ำ ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้ได้มาก  อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจำกัดด้านคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ แม้ว่าจะมีลูกหนี้ติดต่อเข้ามาจำนวนมากราย...

SAM ให้ความรู้เรื่อง “เป็นหนี้อย่างเป็นสุข” และประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้ ณ บจ.โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ นิคมอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560

SAM ให้ความรู้เรื่อง “เป็นหนี้อย่างเป็นสุข และการออมเงิน” และประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้ ณ บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา

SAM ให้ความรู้ทางการเงินเรื่อง “เป็นหนี้อย่างเป็นสุข” และประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้ ณ บมจ.ประกันคุ้มภัย อาคารอรกานต์ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560

SAM โชว์ผลงาน Q 3 โดดเด่นทุกมิติ ทั้งเงินสดรับ กำไรสุทธิและเงินคืนกองทุน มั่นใจ 3 เดือนที่เหลือบรรลุเป้าหมาย พร้อมการปรับเงื่อนไขใหม่ “คลินิกแก้หนี้” ขยายฐานช่วยรายย่อยทั่วประเทศ นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่าปัจจุบัน SAM มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) คงเหลือจำนวนรวมทั้งสิ้น 353,593 ล้านบาท และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) รวมทั้งสิ้น 23,341 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2560 SAM มียอดเงินสดรับสะสมจากการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และการขายทอดตลาด...

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Lai Xiaomin ประธาน China Huarong AMC ประเทศจีน และคณะที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ SAM เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ในฐานะสมาชิกของ International Public AMC Forum (IPAF) ณ SAM สำนักงานใหญ่ อาคาร ซันทาวเวอร์ส เอ เมื่อเร็วๆ นี้

SAM ให้ความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล” และประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้ โดยมีการบรรยายหัวข้อการออม การบริหารจัดการหนี้ ณ ห้องประชุมทุเรียน อาคาร 1 ชั้น 1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560

ทีมงานคลินิกแก้หนี้ SAM ให้ความรู้ทางการเงิน และประชาสัมพันธ์ โครงการคลินิกแก้หนี้ ให้แก่พนักงาน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในหัวข้อกิจกรรม ปลูกความมั่งคั่ง ตอน “No Money, No Funny” ณ ห้องสมุด ทรูทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60